این سهم با حمایت مناسبی روبروست و افت بیشتر سهم بعید به نظر می رسد. همچنین حد ضرر ...