نوسانات قیمتی ۴ - ۵ ماه اخیر شاخص کل هم وزن تداعی کننده یکسری امواج ایمپالس می باشد. طی این مدت...