*} *} *}

کبافق با افزایش تقاضا و شکست سقف الگوی ادامه دهنده کُنج ( Wedge ) به قیمت های درصد مثبت و صف خرید رسید. سهمی که با توجه به سود پیش بینی شده برای سال ٩۶ ، P/e جذابی دارد اما باید توجه داشت که شرکت کل محصولات خود را بوسیله کشتی و معمولا در نیمه دوم سال صادر می کند. لذا اگر خریدار سهم هستید ، انتظاری مبنی بر تحقق سود در ...