پس از یک رالی صعودی ۵ موجی که از باعث رشد ارزش هر سهم شرکت از حوالی ١١٠ تومان تا سطح ٣۵٠ تومان شد ، قیمت سهم بیش از یک سال داخل یک محدوده تراکمی در حال نوسان بود....

تحلیل تکنیکال صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای :

 

در نمودار تعدیل شده و در فریم روزانه ، پس از یک رالی صعودی 5 موجی که از باعث رشد ارزش هر سهم شرکت از حوالی 110 تومان تا سطح 350 تومان شد ، قیمت سهم بیش از یک سال داخل یک محدوده تراکمی در حال نوسان بود. به گونه ای که هر چه پیش رفتیم دامنه نوسانات سهم محدودتر شد. گام اصلاحی اخیر را می توان موج e از یک اصلاح 5 تایی شمارش کرد. با توجه به شرایط اسیلاتورها می توان گفت که به نظر گام اصلاحی قیمت تمام شده و به زودی شاهد شکل گیری یک رالی صعودی در سهم خواهیم بود. با این حال برای اطمینان بیشتر باید منتظر شکسته شدن باند 275 - 280 تومان مقارن با سقف کانال باشیم. در صورت شککسته شدن سقف محدوده تراکمی انتظار داریم در میان مدت برای تکمیل پترن ab=cd قیمت حداقل تا جوالی 450 تومان رشد کند.

حد ضرر تحلیل فوق روی 220 تومان قرار دارد. به این معنا که در صورت تثبیت قیمت زیر محدوده ذکر شده تحلیل فولای نیاز به بازبینی خواهد داشت.