نوسانات قیمتی ١.۵ سال اخیر سهم را داخل کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک ۴ برخورد ...