سایپا در حالی طی گزارش های اخیر سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ١٠۶ ریالی اعلام کرده بود که در گزارش جدیدی که منتشر شده ، این رقم را با تعدیل مثبت سنگین ١۵٨ درصدی به ٢٧٣ ریال افزایش داده است ! رشد حاشیه سود ناخالص از سطوح ١٨ درصدی به ٢۶ درصد از مهمترین دلایل تعدیل مثبت در سایپا بوده است. شرکت در گزارش قدیم کل فروش را با فرض عرضه ۴٢۶ هزار دستگاه خودرو مبلغ ٩٢.٩۴٣ میلیارد ریال پیش بینی کرده بود و این در حالیست که ...