بیش از یکسال است که شاخص کل داخل ی محدوده تراکمی ( مثلث متقارن) در حال نوسان است. طی این بازه زمانی قیمت به صورت متناوب...