سلام بر حسین شهید

آخرین وضعیت تک سهم های بنیادی و تکنیکی در سبد هفتگی بروز رسانی شده است...