امروز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ماه آخرین روز کاری بازار پیش از انتخابات و از آن روزهای خاص است. واقعا نمی دانیم در پیش بیش بینی بازار امروز چه باید گفت! امروز عده ای تمام یا حداقل بخشی از پرتفوی خود را نقد می کنند و منتظر بازار شنبه و نتیجه انتخابات می ماند. گروه دوم ...