افت و خیزهای ١ سال اخیر قیمت در سهام شرکت ایران تایر با نماد معاملاتی پتایر را دارخل یک کانال صعودی محصور کردیم....