نوسانات قیمتی سهم را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک....