در هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد.یکی از این سهم ها توکا ریل بود که در قیمت های ٣٣٠ تومان معرفی شد و هم اکنون سهم در قیمت های ٣۴٠ تومان معامله می شود.گروه توسعه ملی هم در قیمت های ٢١۵ تومان به کاربران معرفی شد که سهم در همان سطوح معرفی شده در نوسان است.اما سایپا هم در قیمت های ١٢۶ تومانی معرفی شد که هم اکنون با صف خرید در قیمت های بالای ١٢٩ تومان بازدهی خوبی را به ثبت رسانده است...