مرور بودجه ٩۶ شرکت ها و پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که در سال جاری شرکت ها از توان تعدیل مثبت بالاتری برخوردار هستند و سهام بنیادی قابلیت گرفتن p / e هایی به مراتب بالاتر از شرایط کنونی دارند.از طرفی دیگر به نظر می رسد بعد از برگزاری انتخابات سیاست های تورمی کمی تعدیل شود...