افت و خیزهای قیمتی سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان در ۴ ماه گذشته را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال د رحال نوسان بوده است. به گونه ای که...