سلام بر حسین شهید

در گروه حمل و نقلی ، حسینا پس از شکست مقاومت ٩٢٠ تومانی و پولبک به سطح مذکور با افزایش تقاضا در یک قدمی قیمت های ١.٠٠٠ تومانی قرار گرفته است. این شرکت درآمدهای خوبی در دی ماه و بهمن ماه شناسایی نموده اما عملکرد اسفند ماه خود را هنوز منتشر نکرده است ! گفتنی است ، حسینا از ٣٠٨ میلیارد تومان فروش پیش بینی شده در سال ٩۵ ، مبلغ ٢٩۴ میلیارد معادل ...