یک بررسی بنیادی نشان می دهد که پتروشیمی خارک از قیمت متانول اثر بالایی می پذیرد و با قیمت های کنونی متانول سهام شخارک وضعیت مناسبی دارد...