در گروه دارویی اکثر نمادها با رشد قیمت و صف خرید به کار خود خاتمه دادند. بحث تلاش شرکت ها برای افزایش نرخ برخی از اقلام دارویی و همچنین تسویه بخشی از مطالبات شرکت ها با دولت موجب شده تا بازار به سمت نمادهای این گروه حرکت کند. درخصوص افزایش نرخ دارو ، مدیرعامل عبیدى با اشاره به عدم افزایش نرخ دارو در ٣ سال اخیر اظهار کرد که مذاکرات زیادى با وزرات بهداشت داشته ایم و به نظر می رسد که در سال جدید افزایش نرخى در بازار دارو با توجه به افزایش هزینه ها داشته باشیم. شاخص گروه مذکور در معاملات روز چهارشنبه ...