این شرکت با توجه به پروژه های مطرح شده در زیر می تواند طی ٢ سال آتی درآمدی بالغ بر ...