رنج قیمتی ۶۶٠ - ۶٨٠ تومان با حد ضرر ۶٠٠ تومان می تواند سطح مناسبی برای خرید سهم باشد. انتظار می رود به مرور شاهد رشد سهم تا حوالی ١١٠٠ - ١١۵٠ تومان در قالب موج ٣ باشیم....

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا :

 

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه اواسط سال گذشته و پس از ثبت سقف 900 تومانی قیمت وارد فاز اصلاحی شد. در قالب یک زنجیره اصلاحی abc شاهد افت ارزش سهم تا حوالی 513 تومان بودیم. سپس در قالب موج 1 پیشرو بخشی از ریزش قبلی اصلاح شد. در ادامه موج 2 با ساختار Irregular Flat باعث افت ارزش سهم شد. اکنون به نظر می رسد در ریز موج های موج 3 الیوتی قرار داریم. اولین موج از سری امواج 3 , یک مثلث دیاگونال انبساطی بود. حالا در قالب موج 2 انتظار داریم قیمت نهایتا تا حوالی 660 تومان عقب نشینی کند.

رنج قیمتی 660 - 680 تومان با حد ضرر 600 تومان می تواند سطح مناسبی برای خرید سهم باشد. انتظار می رود به مرور شاهد رشد سهم تا حوالی 1100 - 1150 تومان در قالب موج 3 باشیم.