بورس تهران در ادامه فشار عرضه های روز گذشته ، امروز را هم با افت قیمت ها و شاخص ها آغاز نمود ؛ اما همانطور که انتظار می رفت ، با عبور از یک ساعت ابتدایی معاملات ، به مرور شاهد کاهش فشار عرضه ، برقراری تعادل و در ادامه بهبود ترازوی سمت تقاضا بودیم. با این شرایط ، با قاطعیت بیشتری می توان درخصوص حضور نقدینگی در بازار سخن گفت و البته به نظر ...