پس از یک ۵ موجی صعودی حالا قیمت وارد زنجیره اصلاحی شده است. حدود ١ سال است که قیمت داخل الگویی مشابه Wedage در حال نوسان است. به نظر می رسد قیمت...