به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم دارای ارزش ان ای وی بالایی بوده و با توجه به نسبت پی بر ای پایین و نزدیک شدن به مجمع می تواند رشد آرام قیمتی را در پیش گرفته و به دور از نوسانات و هیجانات بازار بازدهی معقولی برای سهامداران کم ریسک به ارمغان داشته باشد.