با فرض تثبیت قیمت ٣٠٠ دلاری برای متانول پتروشیمی زاگرس از جمله سهم های جذاب بنیادی برای خرید است.این سهم با فرض تداوم شرایط فعلی از جمله تسعیر ارز با نرخ حدود ۴٠٠٠ تومان و قیمت متانول ٣٠٠ دلاری سود خوبی برای سال جاری می سازد و مهم تر این که در پروسه یک ساله سهامداران آن می توانند فقط از محل سود مجمع حدود ۵٠ درصد سود به خانه ببرند...