بورس ٢۴:صحبت از نیروگاه کهنوج است،سهمی که توانست در شرایط نامناسب بازار در زمستان ٩۵ از قیمت عرضه اولیه خود عبور کند و امیدواری ها را به گروه «ب» که صنایع برقی و نیروگاه ها در آن حضور دارد ، برگرداند.این شرکت با قدمت حدودا ١٠ ساله هم اکنون مالک نیروگاه ٧۵مگاواتی گازی (نیروگاه کهنوج) و نیروگاه سیکل ترکیبی (شوباد) است.فاز اول نیروگاه شوبادشامل یک بلوک سیکل ترکیبی (دو واحد گازی و یک واحد بخار) به ظرفیت اسمی ۴٨۴مگاوات بوده و فاز دوم شوباد یک واحد گازی ۴٠٠ مگاوات ویک واحدبخار به ظرفیت٢٠٠ مگاوات است.این سهم توانست خود را در زمستان ٩۵ به نرخ های بالای ١١٠٠ تومانی برساند و بیش از ٣٠ درصد بازدهی را به ثبت برساند. در یک تحلیل بنیادی جامع دلیل اقبال بازار به این تک سهم برقی بررسی شده است.این بررسی تائید کرده که حرکت اخیر سهم بر اساس متغیرهای بنیادی رخ داده است...