نوسانات قیمتی اخیر سهم را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت سهم به صورت ریتمیک بین کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. اکنون در...