پس از ثبت کف ١۴٠ تومانی در روزهای ابتدایی زمستان سال ٩۵ شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمتی در این نماد لیزینگی بودیم. حالا تنها ظرف ۵۵ روز کاری ارزش هر سهم شرکت بیش از ۵٣ درصد رشد را نشان می دهد. ...