طی بازه زمانی ٩ الی ١٠ ماه گذشته ، قیمت سهم در بازه ١٠۵ الی ١۴۵ تومان در نوسان بوده است. با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی ، شاهد افزایش تقاضا و...