گروه مدیریت سرمایه گذاری امید که سال مالی منتهی به ٣٠ دی ماه دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده ، سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ٣٣۵ ریالی پیش بینی نموده و در دوره ٩ ماهه ١٧۵ ریال معادل ۵٢ درصد آن را محقق کرده است. همچنین ، شرکت سود هر سهم خود برای سال ٩۶ را ...