در تحلیل تکنیکی سهام شرکت قند اصفهان با نماد «قصفها» پس از یک دوره حرکت افزایشی و رشد قیمت تا سطوح ٧٨٠ تومانی ( Label C ) ، روند اصلاحی سهم و حرکت به سمت کف کانال فرضی ترسیم شده را شاهد هستیم ؛ به گونه ای که با از دست رفتن محدوده حمایتی ...