پس از ثبت کف ١۵٠ - ١۶٠ تومانی در ماه های پایانی سال گذشته ، قیمت وارد موج ایمپالس شد. طی یک سری موج ۵ تایی قیمت سهم...