مطابق محاسبات فوق با تغییر در نرخ گذاری سنگ آهن، ریسک های سرمایه گذاری برای یکی از بزرگترین صنایع بورسی افزایش خواهد یافت تا قدرت جذب مواد اولیه برای شرکت های پایین دست کمتر هم شود