در هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد.اولین پیشنهاد سیمان هگمتان بود که در قیمت های ٢٣٨ تومان معرفی شد که تا اولین هدف قیمتی خود یعنی قیمت های ٢۵٣ تومان رشد داشت.دومین سهم کالبر ١٨٠ تومانی بود که با بازدهی مطلوبی به قیمت های ٢٠٠ تومان رسید .پیشنهاد بعدی گروه خودروسازی سایپا بود که همچنان در محدوده قیمتی پیشنهاد شده قرار دارد...