در سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با نماد «قچار» روند حرکتی سهم در بازه زمانی یکسال و نیم اخیر را در یک کانال صعودی محصور نمودیم ؛ به گونه ای که قچار در این مدت رفتار ریتمیک و منظمی در قبال سقف و کف کانال مذکور داشته و هر بار در مواجه با