این سهم هم از دید بنیادی با توجه به رشد عملیات لیزینگ و نسبت پی بر ای پایین خود و هم از دید تکنیکال سیگنال خرید را صادر کرده است. به نظر می رسد، این سهم با دید سهامدار و میان مدت نیز بازدهی خوبی به همراه داشته و جز گزینه های کم ریسک بازار طبقه بندی می شود.