در تحلیل هفتگی سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب با نماد «ثغرب» شاهد روند نوسانی در کانال صعودی ترسیم شده هستیم. این سهم هر بار در واکنش به کف ها با افزایش تقاضا و در سقف ها زیر فشار عرضه عرضه قرار می گیرد. از همین روی با توجه به شکل گیری الگوی ...