در صورتیکه قیمت بتواند بر این محدوده غلبه کند در گام اول انتظار رشد سهم تا حوالی ٣٨٠ - ۴٠٠ تومان را داریم و در ادامه موج ۵ می تواند تا حوالی ۴٨٠ تومان ادامه داشته باشد....

تحلیل تکنیکال ایران دارو - دیران :

 

نوسانات قیمتی چند سال اخیر سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. هر چند قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال نوسان نداشته ، با این حال می توان گفت در این بازه زمانی خطوط کانال از اعتبار لازم برخوردار بودند. از دیگر سو و از منظر الیوتی ساختار قیمت در بازه زمانی مذکور تداعی کننده یک سری از امواج ایمپالس صعودی است. سقف تاریخی قیمت را می توان نقطه پایان موج 3 لحاظ کرده و اکنون هر چند ساختار موج 4 ممکن است هنوز تکمیل نشده باشد ، اما به نظر می رسد به لحاظ قیمتی سهم کف خود را شناسایی کرده است. به نظر می رسد خرید سهم در محدوده 310 - 330 تومان می تواند گزینه مناسبی با دید میان مدت باشد. اولین مقاومت پیش روی سهم محدوده 340 تومان است. در صورتیکه قیمت بتواند بر این محدوده غلبه کند در گام اول انتظار رشد سهم تا حوالی 380 - 400 تومان را داریم و در ادامه موج 5 می تواند تا حوالی 480 تومان ادامه داشته باشد.