نوسانات قیمتی ٣ سال اخیر دلار/ریال را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت در قالب حرکات ٣ موجی بین کف و سقف کانال...