در تحلیل تکنیکال سهام شرکت سرمایه گذاری شاهد ، با شکل گیری یک فضای نوسانی در کانال خنثی مواجه هستیم. بطوریکه بازار هر بار در نزدیکی کف کانال یعنی محدوده ١.١٣٠ ریالی سهم را خریداری می کند و در قیمت های نزدیک به ...