پس از عرضه اولیه ناموفق و رشد ٢ - ٣ روزه قیمت شاهد افت ارزشی قیمت بودیم. به گونه ای که در نمودار تعدیل شده سهم قیمت ٧٨٠ تومان را هم لمس کرد تا نسبت به قیمت عرضه اولیه ١۶ درصد افت را تجربه کرده باشد!