در چارچوب زمانی هفتگی مدتها باند ١٠٠ - ١٠۵ تومان نقش مقاومتی برای این نماد ایفا کرده است. سال گذشته در همین روزها بود که تحت تاثیر جو....