در نمودار خام و در چارچوب زمانی روزانه نوسانات قیمتی سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت را طی ٣ سال گذشته داخل یک محدوده تراکمی محصور کردیم.