در تحلیل تکنیکال سهام شرکت پتروشیمی مبین ، با نماد «مبین» همزمان با تکمیل ٢ الگوی هارمونیک AB = CD بزرگ و کوچک ، شاهد واکنش به ...