در چارچوب زمانی روزانه نوسانات قیمتی نماد فپنتا تحت تاثیر یک خط روند صعودی قرار داشته است. به گونه ای که هر بار قیمت...