پس از ثبت سقف ۴٨٠ تومانی شاهد ریزش یکباره سهم در چارچوب زمانی روزانه بودیم. به گونه ای که ظرف مدت ٢ سال قیمت در حدود ۶۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. در حال حاضر...