در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه طی ٢.۵ سال گذشته ، حرکات قیمت تداعی کننده سری امواج ایمپالس بوده است. طی این مدت...