مادامی که سهم داخل این محدوده رنج نوسان می کند ، بهترین استراتژی خرید در کف و فروش در سقف می باشد...