در حال حاضر یکبار دیگر قیمت روی باند پایینی کانال نشسته است و از دیگر سوی پترن هارمونیک باترفلای در نمودار سهم شکل گرفته است. واگرایی مثبت در اندیکاتور macd هم می تواند....

تحلیل تکنیکال کشاورزی و دامپروی مگسال - زمگسا :

 

نوسانات نموداری سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در حال حاضر یکبار دیگر قیمت روی باند پایینی کانال نشسته است و از دیگر سوی پترن هارمونیک باترفلای در نمودار سهم شکل گرفته است. واگرایی مثبت در اندیکاتور macd هم می تواند دلیل دیگری بر پایان اصلاح سهم باشد. به نظر می رسد خرید سهم در قیمت های کنونی می تواند مناسب و کم ریسک باشد.

در صورت شکسته شدن کف کانال تحلیل فوق از درجه اعتبار ساقط است.