در تحلیل تکنیکال سهام شرکت مهرکام پارس با نماد «خمهر» ، روند حرکتی سهم در بازه زمانی ١٠ ماه اخیر را در یک کانال نزولی محصور نمودیم. این سهم هر بار در برخورد با سطوح فوقانی و تحتانی کانال واکنش های جالب توجهی داشته و به نظر حرکت