به منظور برآورد سرمایه گذاری های کوتاه مدت در پرتفوی بورسی و غیر بورسی اطلاعات شرکت های بالای ١ میلیارد تومان به روز شده است. ارزش روز بر اساس قیمت پایانی سهام در روز ١٨ دی ماه محاسبه گردیده است و با توجه به این که سهام بانکی نیز در پرتفوی این شرکت موجود است و نماد این سهام بسته می باشد کاهش ٢٠ درصدی بر اساس قیمت پایانی آخرین روز معامله شده استفاده گردیده است. کاهش ارزش پرتفوی سرمایه گذاری شرکت بالغ بر ۶٣ میلیارد ریال است...