افت خیز های یک سال اخیر قیمت در شاخص پالایشی را می توان به دو بخش مجزا تقسیم کرد. بخش اول سه ماهه پایانی سال ٩۴ است که شاهد جهش شدید قیمت در این بازه زمانی بودیم. بخش دوم از ابتدای سال جاری تا کنون بوده که قیمت رفتاری نوسانی از خود به نمایش گذاشته است...